Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Towarów Cyfrowych, Usług oraz zasady zwrotów i reklamacji dostępne są w Regulaminie sklepu dostępnym pod adresem https://sklep.dzikoscwsercu.pl/regulamin-sklepu/

Poniżej znajdziesz formularz reklamacyjny, którym możesz posłużyć się do aby złożyć reklamację, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W niektórych przypadkach niezbędne będzie odesłanie także samego produktu.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

DANE KLIENTA:

(Poniższe są obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ………………………………………………….
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Poniższe są dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Towar / treść cyfrowa / usługa: …………………………………………………………………………..
Zapłacona cena: ……………………………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności towaru / treści cyfrowej z umową / opis nienależytego wykonania usługi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: ………………………………………………….

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana towaru na wolny od wad,
(___) naprawa towaru,
(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,
(___) dostarczenie reklamującemu treści cyfrowej,
(___) inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….. …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….
data wypełnienia

………………………………………………………………………
podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.